ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη ΣΕ του ΠΜΣ, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 15%
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 10%
  • Επίπεδο πιστοποιημένης γνώσης αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 15%
  • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 10%
  • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 30 (τριάντα) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή του επιτυχόντος ΜΦ θα γίνεται με κλήρωση.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.