ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μετά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα συλλέγει πληροφορίες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του, ως επιπλέον αξιολογικό δείκτη.