ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας) της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ.

Το ΠΜΣ« θα δέχεται 40 (σαράντα) ΜΦ ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί τουλαχιστον 20 (είκοσι) συνολικά διδάσκοντες