ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ

Σκοπός του ΠΜΣ “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας της γήρανσης και της γηριατρικής. Το γνωστικό αντικείμενο της γηριατρικής περιλαμβάνει τη μελέτη και την άσκηση της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης προσαρμοσμένης στους ηλικιωμένους ασθενείς, και τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη της ειδικής νοσολογίας της τρίτης ηλικίας, των λεγόμενων και γηριατρικών συνδρόμων.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρμόδια όργανα για την λειτουργία του ΠΜΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απρτίζεται από τον διευθυντή του ΠΜΣ και τον αναπληρωτή του, και άλλα 4 μέλη ΔΕΠ της Σχολής, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση της Σχολής για διετή θητεία. Το ΠΜΣ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.