Έναρξη μαθημάτων Ιανουάριος 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα

Διδ. Ώρες/ εβδομάδα

ECTS(σύνολο 13 εβδομάδων)

Φυσιολογία και παθοφυσιολογία της γήρανσης

4

9

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην τρίτη και τέταρτη ηλικία

4

9

Γηριατρικά Σύνδρομα Ι: Κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα

2

6

Γηριατρική φαρμακολογία

2

6

Σύνολο

12

30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα

Διδ. Ώρες/ εβδομαδα

ECTS(σύνολο 13 εβδομάδων)

Γηριατρικά Σύνδρομα ΙΙ: Ψυχοδιανοητικά και κοινωνικά προβλήματα

4

9

Γηριατρικές εξειδικεύσεις: Καρδιολογία, Ογκολογία, Ρευματολογία, Ορθοπαιδική,  Γυναικολογία  

4

9

Νοσηλεία και περιεγχειρητικά θέματα γηριατρικών ασθενών

2

6

Υγιής γήρανση και μακροβιότητα: γενετικοί και επιγενετικοί παράγοντες

2

6

Σύνολο

12

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Πρακτική άσκηση διάρκειας 4ων εβδομάδων

10

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

20

Σύνολο

30

 

Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων

i. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία της γήρανσης

 Στο μάθημα αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μελετήσουν μηχανισμούς και βιοδείκτες κυτταρικής γήρανσης, την απώλεια της ομοιόστασης, και τις μεταβολικές αλλαγές που προκύπτουν στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Θα συζητηθούν τα νεότερα δεδομένα στη βασική έρευνα των γηριατρικών συνδρόμων σε μοριακό και γονιδιακό επίπεδο, και οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε σχετικές εργαστηριακές ασκήσεις.

ii. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην τρίτη ηλικία

Θα συζητηθούν θέματα προληπτικής ιατρικής όπως είναι οι εμβολιασμοί και ο προσυμπτωματικός έλεγχος, θρέψη, η διατήρηση της αυτονομίας και η αποφυγή της ιδρυματοποίησης, η ορθολογική διαχείριση της πολυνοσηρότητας και των συνήθων προβλημάτων υγείας περιπατητικών ηλικιωμένων ασθενών, και οι χαρακτηριστικά άτυπες κλινικές εκδηλώσεις συχνών νοσημάτων στους ηλικιωμένους.

iii. Γηριατρικά σύνδρομα Ι: Κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα

Στο μάθημα αυτό θα αναπτυχθούν θέματα των εξειδικεύσεων της γηριατρικής νευρολογίας, ουρολογίας, ωτορινολαρυγγολογίας και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διδαχθούν περί κινητικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, με έμφαση στη διαγνωστική προσέγγιση, πρόληψη, και αντιμετώπιση των πτώσεων. Επιπλέον θα διδαχθούν τη δυσλειτουργία των αισθητηρίων οργάνων (όραση, ακοή, ισορροπία, επιπολής και εν τω βάθει αισθητικότητα), των αυτόνομων λειτουργιών (ακράτεια ούρων, δυσκοιλιότητα, ορθοστατική υπόταση), και το σύνδρομο ευπάθειας ηλικιωμένων.

iv. Γηριατρική φαρμακολογία

Στο μάθημα αυτό θα συζητηθούν οι αρχές συνταγογράφησης για ηλικιωμένους, η αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας, οι ιδιαιτερότητες της φαρμακοδυναμικής, της φαρμακοκινητικής, της εμφάνισης ανεπιθυμήτων ενεργειών και των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων στους ηλικιωμένους. 

v. Γηριατρικά σύνδρομα ΙΙ

Θα συζητηθεί η πληθώρα νευροψυχιατρικών προβλημάτων στην Τρίτη ηλικία, με έμφαση στη διανοητική δυσλειτουργία, τους διάφοροι τύποι άνοιας και το οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο. Επίσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διδαχθούν σχετικά με την κατάθλιψη, την παραμέληση, την κακομεταχείρηση και τον κοινωνικός αποκλεισμό των ηλικιωμένων. Επιπλέον θα συζητηθούν καίρια βιοηθικά και νομικά θέματα, όπως είναι η πληροφορημένη συγκατάθεση, η άρνηση διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, η ιατρική φροντίδα όταν ο ηλικιωμένος ασθενής δεν έχει ικανότητα λήψης αποφάσεων, η παρηγορητική φροντίδα, και άλλα συναφή θέματα ιατρικής ευθύνης και δεοντολογίας.

vi. Γηριατρικές εξειδικεύσεις: Καρδιολογία, Ογκολογία, Πνευμονολογία, Ρευματολογία, Ορθοπαιδική, Γυναικολογία, κλπ

Στο μάθημα συγκεκριμένο μάθημα αφιερώνεται σε ανάπτυξη συχνών προβλημάτων υγείας στους ηλικιωμένους ασθενείς από τη σκοπιά των επιμέρους ειδικών, πέραν όσων έχουν ήδη συζητηθεί στα πλαίσια των μαθημάτων «Γηριατρικά Σύνδρομα Ι και ΙΙ». Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις ιδιαιτερότητες των παθογενετικών μηχανισμών, της διάγνωσης, και της θεραπείας των καρδιαγγειακών και ρευματικών παθήσεων στους ηλικιωμένους ασθενείς. Επίσης θα συζητηθούν τα συχνά ορθοπαιδικά προβλήματα, και ιδιαίτερα η ενδεδειγμένη πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Στο αντικείμενο της Ογκολογίας, οι φοιτητές θα διδαχθούν μεταξύ άλλων τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την προσυμπτωματική διάγνωση, πρόγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου τοξικότητας χημειοθεραπευτικών για την Τρίτη ηλικία. Θα συζητηθεί η βέλτιστη υποστηρικτική, αιτιολογική, και παρηγορητική αντιμετώπιση των ογκογηριατρικών ασθενών, όπως τεκμηριώνεται στην τρέχουσα βιβλιογραφία. 

vii. Νοσηλεία και περιεγχειρητικά θέματα γηριατρικών ασθενών

Οι μεταπτυχιακοί θα εξειδικευθούν στην παρακολούθηση νοσηλευόμενων γηριατρικών ασθενών μέσα από την ανάπτυξη θεμάτων όπως οι αιτίες και η πρόληψη επιπλοκών της νοσηλείας στους ηλικιωμένους, ο πρότυπος γηριατρικός θάλαμος, εξειδικευμένα γηριατρικά τμήματα επειγόντων περιστατικών, ηλικιωμένοι ασθενείς στη ΜΕΘ. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διδαχθούν την γηριατρική εκτίμηση του περιεγχειρητικού κινδύνου, επιστημονικά δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της χειρουργικής αντιμετώπισης έναντι της συντηρητικής αγωγής σε ηλικιωμένους ασθενείς με συχνές χειρουργικές παθήσεις, τις συνήθεις μετεγχειρητικές επιπλοκές και τη αποκατάσταση των ηλικιωμένων ασθενώνμετά τη νοσηλεία.

viii. Υγιής γήρανση και μακροβιότητα: Γενετικοί κι επιγενετικοί παράγοντες

Θα συζητηθούν επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες που συσχετίζουν τη μακροβιότητα με συγκεκριμένο τρόπο ζωής (διατροφή, τρόπος διαβίωσης, κοινωνική οργάνωση) ή γονιδιακή σύσταση και έκφραση. Θα παρουσιαστούν τα ως τώρα πρότυπα διαβίωσης των ηλικιωμένων και τα αποτελέσματά τους σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, με ιδιαίτερη μνεία στις νέες ιδέες και καινοτόμιες στη φροντίδα των ηλικιωμένων.