ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ στο σύνολο. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Σύμφωνα με τον Ν.4485/17, προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος φοίτησης για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ, σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (βλ. Εσωτερικός Κανονισμός)